Rekrutacja

 

..::UWAGA::..

Trwa rekrutacja uczniów
Szkoły Podstawowej
na rok 2018/2019

 

Zapisy do klasy I

Naboru do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • dyrektor Szkoły – przewodniczący komisji,
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • psycholog

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.(Pobierz wniosek)

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Sekretariacie Szkoły (telefonicznie lub na miejscu).

1. Pierwszeństwo mają:

 • dzieci, które uczęszczały do Publicznego Przedszkola "DZIESĄTKA" w Gdańsku,
 • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do NSP „Nasza Szkoła”.

Wszyscy pod warunkiem otrzymania pozytywnej Opinii Komisji Rekrutacyjnej.

2. Okres zapisywania dzieci do klasy pierwszej trwa  od września do końca kwietnia

Przez zapisy rozumie się:

 • wypełnienie „Wniosku o przyjęcia do szkoły”, (Pobierz wniosek)
 • złożenie „Karty dziecka sześcioletniego” oraz zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • indywidualne spotkanie rodziców wraz z dziećmi z Komisją Rekrutacyjną w wyznaczonym terminie – podczas spotkania dziecko poddawane jest badaniom poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych w celu oceny dojrzałości do podjęcia nauki w szkole; jednocześnie rodzice zapoznawani są z całościowym funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami oraz z programem dydaktyczno – wychowawczym; uzyskują również informację w zakresie spraw finansowych związanych ze szkołą.

3. Kolejność zapisu nie ma wpływu na przyjęcie dziecka.

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej nastąpi 25 maja. Pierwsze spotkanie z wychowawcą odbędzie się w na początku czerwca.

5. Rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej zobowiązani są do:

 • podpisania „Umowy” dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 15 dni od ogłoszenia listy uczniów  przyjętych do NSP „Nasza Szkoła” tj.  do dnia 09 czerwca
 • wpłacenia wpisowego w wysokości określanej corocznie w umowie cywilno – prawnej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

UWAGA!

Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.

W przypadku wolnych miejsc po ogłoszeniu wyników przez Komisję Rekrutacyjną tj. Po 25 maja br., dodatkowa rekrutacja odbywać się będzie na podobnych zasadach.
O jej szczegółach informować będzie sekretariat szkoły oraz nasza strona internetowa.


 

Zapisy do klasy II – VII

1. Zapisów do klasy II-VI dokonuje się przez cały rok szkolny.


Przez zapisy rozumie się:

 • wypełnienie „Wniosku o przyjęcia do szkoły”, (Pobierz wniosek)
 • złożenie świadectwa z poprzedniego roku szkolnego oraz dokumentów przekazania ucznia,
 • indywidualne spotkanie rodziców wraz z dziećmi z Komisją Rekrutacyjną w wyznaczonym terminie; jednocześnie rodzice zapoznawani są z całościowym funkcjonowaniem szkoły, jej tradycjami oraz z programem dydaktyczno – wychowawczym; uzyskują również informację w zakresie spraw finansowych związanych ze szkołą.

2. O wynikach rodzice i dziecko informowani są w terminie do 7 dni po przeprowadzonej rozmowie.

3. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:

 • podpisania „Umowy” dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 15 dni od ogłoszenia listy uczniów przyjętych do NSP „Nasza Szkoła”.
 • wpłacenia wpisowego w wysokości określanej corocznie w umowie cywilno-prawnej.

UWAGA!

Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.