1% podatku dochodowego

Kochani Przyjaciele!!  Drodzy Nasi Dobrodzieje!!

Oto mija kolejny rok bardzo ważnej pracy Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Gdańsku.

            Dzięki wrażliwości i wielkim sercom naszych Darczyńców w 2017 roku mogliśmy poprawić warunki pracy i zabawy naszym uczniom.

             Dzięki Państwa pomocy możemy zrealizować nasze cele statutowe, doskonalić
i rozwijać formy pracy dzieciom i uczniom naszej szkoły.

Rok 2017 był bardzo intensywnym czasem dla naszej szkoły, dzięki Waszemu wsparciu, wymieniliśmy komputery w pracowni komputerowej.

Mam ogromną nadzieję, że rok 2018 będzie przynajmniej tak owocny jak ten mijający.

Przed nami dużo pracy:

 • planujemy wyremontować i na nowo wyposażyć klasy szkolne
 • planujemy utworzyć salę plastyczną

Dziękujemy Wam za bycie z nami i wspieranie naszych działań, proszę bądźcie z nami także w 2018 roku. 

Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Bez niej nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich planów. To naprawdę ważne!!

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,  lecz przez to, kim jest;  nie przez to co ma,  lecz  przez  to,  czym dzieli  się   z innymi.”

Św. Jan Paweł II

 

Podaruj naszej szkole 1% podatku dochodowego

 

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

Drodzy Rodzice, Absolwenci i Przyjaciele NSP „Nasza Szkoła”!

W tym roku po raz kolejny możecie Państwo przekazać  1% podatku dochodowego

na rzecz

 

Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” Gdańsk

KRS 0000182218

 

Nasze stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie rozwoju
Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła".

 

Pieniądze pozyskane dzięki Państwu przeznaczymy na dalszą  modernizację     

i  nowe wyposażenie!

 

 

Podziel się tym, co i tak oddajesz!

Przekaż 1% podatku na dzieci ze swojego otoczenia.

Nr konta bankowego

42 1240 2920 1111 0000 4500 3798

 

 


 STOWARZYSZENIE 

Cele

Stowarzyszenie nosi nazwę "Nasza Szkoła" jest dobrowolnym, samorządowym trwałym zrzeszeniem, prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i ich rodziców a majacym na celu:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatywy zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" i Publicznego Przedszkola "DZIESIĄTKA" w Gdańsku
 • wspieranie działalności NSP "Nasza Szkoła" i PP "DZIESIĄTKA"
 • propagowanie nowych form pedagogicznych, dydaktycznych i opiekuńczych

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • organizowanie pracy społecznej członków na rzecz Stowarzyszenia
 • organizowanie czasu wolnego uczniów, ferii, wakacji i świetlicy
 • zdobywanie materialnego i moralnego wsparcia osób i instytucji na rzecz inicjatyw wspieranych przez Stowarzyszenie
 • organizowanie konferencji, kół naukowych, samokształceniowych, seminariów, sympozji i spotkań dyskusyjnych oraz organizowanie bibliotek i wydawnictw
 • prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnie obowiązujących przepisów dla realizacji celów statutowych

 

Działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
Realizację powyższych celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych prac.

Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne uznające cele i postanowienia Stowarzyszenia i złożą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
 • dbać o jego dobre imię
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
 • przestrzegania statutu i postanowień władz Stowarzyszenia
 • regularnego uiszczania składek

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia w szczególnosci

 • przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze
 • wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia
 • otrzymuje informacje o prawach Stowarzyszenia

Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Wybór i odwołanie członków wybieranych władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali człokowie władz, których skład uległ zmniejszeniu.

Kontakt

Stowarzyszenie NASZA SZKOŁA

ul. Ciołkowskiego 10
80-463 Gdańsk
woj. pomorskie

E-mail: info@nasza-szkola.edu.pl
Telefon: (0-58)346-62-98
Faks: (0-58)346-62-98