Nasz Dzień


Nasz Dzień w Przedszkolu

6:30 – 7:45 Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
7:45 – 8:30
 • Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • Czynności samoobsługowe,
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
8:30 – 9:00
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • Korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy indywidualne i w grupach,
 • Zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, ćwiczenia poranne,
 • Prace porządkowe w sali,
 • Zabawy wg zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
9:00 – 10:45

Zajęcia edukacyjne w Sali lub na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe wg 15 obszarów edukacyjnych:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego toczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę –  różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10:45 – 11:00

Przygotowanie do zupy:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
11:00 – 11:20

Pierwsze danie – zupa:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,
 • mycie zębów.
11:20 – 11:40

Przygotowania do wyjścia na dwór:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży.
11:40 – 13:00 

Wyjście na dwór:

 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w Sali, oparte na spontanicznej aktywnosci dziecka i wspierające integrację,
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych.
13:00 – 13:15 Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni.
13:15 – 13:30

Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności korzystania z urządzeń sanitarnych.
13:30 – 13:50

Obiad:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
13:50 – 14:15
 • Odpoczynek poobiedni,
 • Słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • Zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
14:15 – 17:30

Realizacja propozycji dzieci:

 • w zależności od pogody zabawy w Sali lub na powietrzu,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, przy stolikach,
 • zabawy przy stolikach usprawniające małą motorykę,
 • prace porządkowe.